Polityka RODO

Polityka RODO

Szanowni Klienci Kluczborskiego Ogniska Muzycznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus”

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus”, realizując zadania publiczne przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Profilaktyki „Emaus”, z siedzibą w Unieszowie nr 31, 46-200 Kluczbork, tel. 530 844 211, e-mail: klub.emaus.kluczbork@interia.pl
W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty.

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i profilaktyki „Emaus” posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
– Państwa zgoda,
– niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy,

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia Stowarzyszenie od obowiązku informacyjnego).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

7) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:
– prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo dostępu do treści swoich danych;
– prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
– prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
– prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego Stowarzyszenia oraz wykonywania   zadań publicznych ;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub
w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo   to przysługuje wówczas gdy Stowarzyszenie przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego);
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na   podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w Kluczborskim Ognisku Muzycznym przy ul. Chopina 11 w Kluczborku osobiście, w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i profilaktyki „Emaus” w Unieszowie nr 31, pocztą, faxem lub drogą mailową.

8) Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

9) Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.